LP doprava a stavby s.r.o.

IČ: 29100721   DIČ: CZ29100721  

Stavby

Nosnou aktivitou naší spoečnosti společnosti je nabídka

 • Komplexních služeb při výstavbě, rekonstrukcích a opravách bytových, občanských, průmyslových, zemědělských a inženýrských objektů včetně objektů památkově chráněných. Při opravách památkově chráněných objektů úzce spolupracujeme se smluvními restaurátory, Památkovým ateliérem KONOFLÍČEK – POHOŘALÁ a Národním památkovým ústavem v Plzni.
  Jedná se zejména:
  • výstavba, rekonstrukce, opravy, demolice
  • zpracování projektové dokumentace
  • zajištění právoplatného stavebního povolení
  • geodetické zaměření pozemku
  • geometrické vytýčení stavby
  • realizace stavby, rekonstrukce, opravy a demolice
  • předání stavby investorovi nebo jeho zástupci
  • v případě nutnosti kolaudovat stavbu, zajištění všech potřebných dokladů pro kolaudaci
  • kolaudace realizované stavby
  • zapsání stavby do katastru nemovitostí
  • ostatní
   • výstavba cyklostezek, lesních cest, komunikací a chodníků ( živičných, betonových, štěrkových).
   • pokládka betonové zámkové dlažby
   • vyklízení bytů a nemovitostí
  • inženýrské objekty
   • výstavba čistíren odpadních vod včetně výústních objektů
   • provádění kanalizačních a vodovodních řadů včetně jejich objektů
   • úprava vodních toků
   • výstavba lávek
  • oprava památkově chráněných objektů
   • zajištění projektové dokumentace
   • projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány stání správy včetně Národního památkového ústavu
   • zajištění vydání všech potřebných povolení k realizaci investičního záměru
   • zajištění speciálních restaurátorských prací s odbornými restaurátory
   • realizace oprav
   • zajištění závěrečných zpráv odborných restaurátorů
   • předání objektu včetně potřebné dokumentace investorovi

 

 • inženýrskou činnost, V rámci této činnosti zajišťujeme zpracování projektové dokumentace u smluvních partnerů ve všech jejích stupních, její projednání s veřejnoprávními orgány včetně zajištění vydání právoplatného stavebního povolení a následně i kolaudačního rozhodnutí, případně i zapsání do katastru nemovitostí.
  • zajištění projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí
  • zajištění územního rozhodnutí
  • zajištění stavebního povolení zajištění kolaudace
  • zapsání do katastru nemovitost

 

 • obchodní činnost
  • prodej stavebních hmot
  • plastových oken a dveří
  • prodej certifikované betonové střešní krytiny vyráběné ve švédské licenci včetně možnosti jejího položení speciálně  vyškolenými pracovníky

 

 • provádění zemních prací včetně provádění rozsáhlých terénních úprav. Na tyto práceje společnost vybavena těžkými mechanizmy
  • provádění  veškerých zemních prací včetně  hrubých terénních úprav
  • výkopy pro inženýrské sítě včetně finálních úprav
  • provádění protlaků pod komunikacemi

 

 • provádění sadových a krajinářských úprav
  • výstavba oplocení
  • porážení zeleně
  • výsadba stromů

 

 • geodetické práce
  • geodetické zaměření pozemku
  • geodetické vytýčení stavby
  • geodetické vytýčení staveb a jejich předání na  katastr nemovitostí  

 

Poskytujeme kompletizované služby při zajišťování velkých stavebních záměrů. Společnost je technicky a materiálně vybavena jak mechanizačními a dopravními prostředky, tak i  profesní skladbou pracovníků, která zahrnuje odborné profese hlavní i přidružené stavební výroby a odborné zkušenosti technickohospodářských pracovníků.        

Pro zvýšení produktivity a kvality prováděných prací slouží rovněž přímé (jednostupňové) řízení bez zbytečných řídících mezičlánků. Tento způsob řízení má příznivý dopad do cen za provedené práce a služby.

Naše společnost mimo jiné provedla výstavbu prodejen některých obchodních zařízení ( např. KIK Plzeň, PENNY Vodňany) . Přeložky kanalizačních a vodovodních řadů ve Vodňanech a Třemošné včetně přeložek plynových sítí. Opravy a přestavby objektů v diagnostickém ústavu Pšov. Demolic objektů bývalého JZD Dobřany. Provedení zpevněných ploch (parkoviště a komunikací) Radnice, Dobřany, Třemošná.

Ve spolupráci se stavební společností Stavas s.r.o. provádíme rozsáhlé zemní práce a inženýrské sítě.

V případě, že se rozhodnete využít našich služeb, přijmeme konkrétní opatření pro zabezpečení Vašeho záměru.

 

Padrnosová Lucie - jednatelka

Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany, info@lp-dopravaastavby.cz

Webeditor DOMÉNY s.r.o.